Välkommen till MöllerGården - avtalsöversikt

Vänligen läs igenom ALL information noggrannt innan du signerar ditt avtal

Varmt välkomna till vårt hundhotell / pensionat här kan ni lämna hunden för både korta och längre vistelser.

Avbokning gäller endast med uppvisande av läkarintyg el veterinärintyg!

VILLKOR & AVTAL

Översikt – Vill du se hela kontraktet, kontakta oss.!

 • Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta .
 • För kennelhosta gäller vaccinering minst 1 gång/år, för övriga vaccinationer var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar.
 • Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.
 • Pensionatet har rätt att vägra ta emot hund som misstänks bära på smitta, tex hund som hostar!
 • Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring.
 • Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).
 • Kopior samt legitimation medtages till pensionatet. El skickas med foto på sms.

Din bokning är bindande.
Vid ev. avbokning så kommer bokningsavgift/full avgift att debiteras enligt nedan :

 • från dess att vi bokat in hunden/ hundarna vid bokningar över storhelger, juni-aug samt övriga lov (sportlov, påsklov, höstlov) ska avbokning ske senast 4 veckor innan Innan vistelsen.
 • Vid avbokning mindre än 14 dagar (30 dagar storhelger och högsäsonger enligt ovan) innan lämning eller om du inte avbokar alls, OBS debiteras fullt belopp för hela vistelsen.
 • Våra bokningsregler gäller även vid Force Majeure.
 • Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då betalas 50% av totala avgiften fram till 72 timmar innan lämning, därefter utgår full taxa .
 • Bokning av enstaka dagar i mån av plats.

Foder och godis / tugg medtages till pensionatet. Om din hund behöver borstas, rengöring av öron eller liknande, skall borste, rengöring mm tas med till pensionatet. Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se till så att det du lämnar kommer med hem. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk alla sakerna!

Löptikar efter överenskommelse. Debiteras 50 kr extra per dag och skall meddelas på 1:a löpdagen även om hunden inte skall lämnas riktigt än.

Vid lämning/hämtning följs våra bokade tider. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför våra in och utlämningstider! Pensionatet garanterar inte att det går att utöka tiden vid önskemål.

All lämning eller hämtning utanför våra ordinarie öppettider för in/utcheckning, debiteras med jourtillägg (se priser & öppettider) – oavsett anledning! (stammisar kan få hämta / lämna själv)

Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på hundägarens ansvar.

Hundar som kräver specialkompetens? Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Ring och rådfråga oss innan bokning! 

För hundar med problematik såsom:

 • Hanteringsproblem tex med “bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande)
 • Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.

Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan!

Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.

Hundpensionatet förbinder sig att inte släppa ihop hundar om vi direkt ser att det inte kommer att fungera.

Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten. Vi har Länsförsäkringar s ansvarsförsäkring för vårt företag. Vi behöver telefonnummer till kontaktperson som kan hämta hunden under vistelsen om hunden inte mår bra detta gäller både fysiskt och psykiskt.

Vi lägger ut bilder på hundarna på fb om ni inte vill detta säger ni till vid lämning.

Vill ni höra hur de går med era hundar under vistelsen kontaktar ni Therese 0738003136

GDPR-Dataskyddsförordningen:
Varför behöver vi dina och din hunds uppgifter, samt kontaktuppgifter till kontaktperson?
Uppgifter om ägare, hunden samt kontaktperson behövs för att vi:

 • Skall kunna följa Djurskyddslagen (1988:539) paragraf 2 ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom” (Lag 2005:1226).
 • För att vi skall kunna administrera och hantera din bokning gällande bokningsperiod, eventuella VIP-rabatter, samt koordinera in och utcheckningar.
 • Kunna ge ägare information om hur hunden mår, om så önskas.

Vem har tillgång till mina uppgifter?
Ägarna och personal/inhyrd personal på MöllerGårdens Hundcenter samt Behandlande veterinär samt djurvårdspersonal vid ev. sjukdom/skada hos inackorderad hund. MöllerGårdens Hundcenter och deras personal.

Hur länge sparas mina uppgifter?
Uppgifter till kontaktperson, samt avtal sparas under vistelsen. Därefter förstörs det, eller återlämnas till ägaren/den som hämtar hunden. Vill du ha tillbaka dessa, meddela vid utcheckningen.

Övrigt:

 • Ägaren tar ansvar för att kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till MöllerGårdens Hundcenter
 • Bilder och filmer kan användas på sociala medier, annars ber vi om ett skriftligt nekande vid incheckningen.
 • Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid.
 • Ångerrätt (DAL): Undantag från ågerrätten: 12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.Dvs. Pensionatsbokningar ingår INTE i ångerrätten.

SKK Avtal

Alla hundar inackorderas enligt SKK’s avtal. Klicka på bilden brevid för att läsa igenom hela avtalet. Nedan kan du läsa villkoren i sin helhet.

 

Hundägaransvar

I fråga om hundägares ansvar för skador som hunden orsakat gäller lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150), där första paragrafen har följande lydelse: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. 19 § 1 st stadgar följande: En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan. Detta innebär att även om hundägaren är helt utan skuld till skadan blir han eller hon skyldig att utge skadestånd om tredje man väljer att begära ersättning från den som äger hunden. Denna skadeståndsskyldighet – så kallat strikt ansvar – gäller även den som för längre eller kortare tid tagit hand om hunden, till exempel för dressyr, jakt, prövotid eller för vård under ägarens frånvaro. Ansvaret för de skador som hunden orsakar är solidariskt, och den skadelidande kan därför välja att antingen vända sig mot hundägaren eller mottagaren med sitt ersättningsanspråk. Om hundägaren blir skyldig att utge ersättning gentemot tredje man har denna dock, enligt detta avtal, rätt att begära att återfå beloppet från mot- tagaren såvida skadeståndet beror på dennes oaktsamhet eller uppsåt.

 

Ansvarsförsäkring

Alla hundägare bör teckna en ansvarsförsäkring, vanligtvis en hemförsäkring som omfattar skada som orsakas av familjens hund. Blir en hundägare skyldig att betala skadestånd kan denne anlita sin försäkring och få ersättning av försäkringsbolaget för det belopp han är skyldig att utge i skadestånd till den skadelidande; i förekom- mande fall får han förstås svara för den självrisk som gäller enligt försäkringen.

Reser ägaren bort och lämnar hunden till en bekant och hunden då orsakar skada (biter någon, springer omkull någon etc.) kan hundägaren och den tillfällige vård- nadshavaren bli solidariskt ersättningsskyldiga för den skadan. Solidarisk ersättnings- skyldighet innebär att den skadelidande kan vända sig till vem han vill av dessa två för att få ersättning. Om någon av avtalsparterna även är uppfödare/näringsidkare kan det krävas annat försäkringsskydd (t.ex. företagarförsäkring eller kenneltillägg) än hemförsäkring för att vara skyddad, varför det är klokt att se över försäkringsskyd- det så att sådant finns.

 

Liv- och veterinärvårdsförsäkring

Den som förlorar en hund kan få ekonomiskt stöd genom att teckna en livförsäkring på hunden. Denna försäkring utfaller om en hund dör p.g.a. sjukdom eller skada eller måste avlivas på inrådan av veterinär, likaså om hunden kommer bort. I vissa fall kan också partiell ersättning utgå. Försäkringen kombineras vanligen med ett veterinär- vårdsskydd. Kostnaderna för besök hos veterinär kan bli mycket höga. Försäkringen lämnar ersättning med hela beloppet, upp till försäkringsbeloppet, så när som på självrisken. Ersättning utgår dock inte för resor och transporter och som regel inte heller för utskriven medicin, tilläggsförsäkringar finns dock. En sådan liv- och veterinärvårdsförsäkring gäller även om försäkringstagaren/hundägaren tillfälligt lämnar ifrån sig hunden, exempelvis till ett bekant. För den enskilde hundägaren med hemförsäkring gäller att hunden ingår i lösegendomen. Detta innebär bl.a. att ersättning i regel utgår enligt hemförsäkringen om t.e.x. hunden skadas eller avlider till följd av eldsvåda.

 

Exempel på situationer som kan uppstå

1a. Hund biter och skadar eller dödar annan hund eller
hund smiter och orsakar i samband därmed skada
Här blir ägaren till hunden solidariskt ansvarig tillsammans med den som har hand om hunden, d.v.s. mottagaren. Den skadelidande kan kräva ut skadestånd av vem han vill av dessa två. Saknar den skadevållande hundens ägare hemförsäkring och dennes ekonomi inte klarar skadestånd, kan mottagaren få betala hela skadeståndet och dennes enda möjlighet att skydda sig är att teckna en företagarförsäkring/hem- försäkring i vilket skydd för en hundorsakad skada ingår.


1b. Omhändertagen hund skadar mottagarens egen egendom

Hundägarens strikta ansvar kan inte åberopas om hunden skadar mottagarens egen egendom under inackorderingstiden. Om hunden orsakar skada på sådan egendom bär mottagaren själv risken för detta. Om mottagaren har ett så kallat ”drulletillägg” i sin hemförsäkring kan ersättning utgå från mottagarens egen hemförsäkring.


2. Omhändertagen hund skadar sig själv

Det måste föreligga ett vållande för att ersättning ska kunna utkrävas av mottagaren. Om (i ett fall som ovanstående) hunden visserligen skadar sig själv men detta beror på mottagarens försumlighet, till exempel genom att man inte stängt in hunden på ett betryggande sätt, så blir mottagaren skyldig att bekosta hundens veterinärvård. Mottagaren bör därför, innan man får hunden i sin vård, se till att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad, samt se till att man själv har en gällande ansvarsförsäkring.

Om det inte föreligger vållande – hunden kan ha skadat sig genom en ren olyckshän- delse – är mottagaren inte skyldig att betala ersättning för veterinärvårdskostnader eller hundens livvärde. Dessa kostnader får hundägaren själv stå för, och han kan försäkra sig mot risken genom att teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring.

3. Hund smiter och kan ej återfinnas eller återfinns död

Om vållande anses åvila mottagaren, t.ex. genom att denne försummat att se till hunden eller låsa in den på betryggande sätt blir denne skyldig att ersätta hundä- garen med belopp motsvarande hundens värde. Föreligger inte något vållande från mottagarens sida åvilar ansvaret hundägaren. Ägaren kan försäkra sig mot risken genom att teckna en livförsäkring.

Friskrivningsklausul

En mottagare kan inte friskriva sig från ansvar gentemot tredje man. Om en omhän- dertagen hund smiter och vållar en trafikskada eller biter någon person eller ett djur är en eventuell friskrivningsklausul utan verkan. Detta innebär att mottagaren och hundägaren trots friskrivningsklausulen är solidariskt skadeståndsskyldiga gentemot den skadelidande. Ingenting hindrar dock hundägaren och mottagaren att avtala om vem som ska bära det slutgiltiga interna ansvaret dem emellan.

Enligt detta avtal ska skadeståndsansvar gentemot tredje man, som uppkommer för hundägaren under inackorderingstiden, återbetalas av mottagaren till hundägaren, såvida oaktsamhet eller uppsåt föreligger hos mottagaren.

Slutsats

Den enskilde hundägaren bör se till, dels att han/hon har en hemförsäkring och dels att hunden är liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Mottagaren bör för det första se till att denne har en ansvarsförsäkring/företagarförsäkring som täcker ansvar för skador som orsakas av mottagna hundar. Man bör dessutom se till att de hundar som tas emot är liv- och veterinärvårdsförsäkrade till betryggande belopp samt att ägaren också har ansvarsförsäkring som täcker skador orsakad av hund som ingår i hemmet.

Bekräfta bokning

Genom att fylla i formuläret nedan med dina fullständiga uppgifter godkänner du att du noga läst igenom avtalet och tillhörande dokument och godkänner dessa i sin helhet. Att skriva in dina uppgifter och lämna in formuläret är juridiskt bindande. 

Avtal att skriva ut

Vill du underlätta avlämningen? Skriv gärna ut bifogade avtal och fyll i hemma och ta med vid inlämning. 

Journal

Betalning

Betalning sker vid lämning med swish el kontant.
Alternativt förskottsbetalning till Bg då ska betalningen vara oss tillhanda 3 dagar innan vistelsen börjar.

Bg: 801-9374
Märk betalning med ditt namn och hundens namn.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.